Diensten

Arbeidsrecht

Iedereen heeft te maken met het arbeidsrecht. Aan de ene kant als werkgever, aan de andere kant als werknemer. Om scherp te blijven, begeleidt Rohe Advocaten zowel werkgevers als individuele werknemers bij het aangaan van arbeidsrelaties, geschillen in het arbeidsrecht, geschillen rondom arbeidsongeschiktheid, functioneringstrajecten en indien nodig bij de beëindiging van arbeidsrelaties.

U bent daarom bij ons in goede handen voor advies en procedures over managementcontracten, positie directeur, loon en emolumenten, concurrentie- en relatiebeding, arbeidsongeschiktheid en ziekte, collectief arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, pensioenregelingen, overgang van onderneming, arbeidsrecht en faillissement, ontslagen, (dis)functioneringstrajecten, dossieropbouw, reorganisaties, afvloeiingsregelingen en sociaal plan.

Dicht bij het arbeidsrecht ligt de overeenkomst van opdracht, waar bijvoorbeeld free lancers onder vallen. De advocaten van Rohe Advocaten beheersen ook dit rechtsgebied en kennen de vele valkuilen. Rohe Advocaten heeft alle kennis in huis om u als opdrachtgever of als opdrachtnemer te adviseren en bij te staan.

Contactpersoon Maarten Hilberdink

Bestuursrecht & Overheid

De overheid is in Nederland alom aanwezig en neemt besluiten die de positie van burgers, bedrijven en instellingen vergaand beïnvloedt. Rohe heeft op dit gebied ruime ervaring en adviseert bedrijven, instellingen en overheden om gewenste besluitvorming tot stand te brengen. Indien nodig staat Rohe deze partijen bij in een bestuursrechtelijke procedure. Rohe heeft goed oog voor (on)mogelijkheden, belangen en verhoudingen en werkt praktisch en doelgericht. De kennis van Rohe op bestuursrechtgebied beslaat het omgevingsrecht, het ruimtelijk ordenings- en milieurecht, toezicht en handhaving. Daarnaast heeft Rohe Advocaten specifieke kennis en ervaring in huis op het gebied van evenementenvergunningen, (europese) subsidie en de Wet openbaarheid van bestuur.

Handelsrecht

Nederland kent een aantal grote logistieke knooppunten, zoals de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam en Luchthaven Schiphol. Langs deze hubs passeren jaarlijks miljoenen kilo’s goederen waar veel handelsrelaties aan ten grondslag liggen. Rohe Advocaten adviseert over verschillende vormen van commerciële contracten, zoals distributie, agentuur en franchising, koop- en verkoopovereenkomsten, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid en bouwcontracten. Daarnaast behandelt Rohe Advocaten ook het aanverwant verzekeringsrecht, het betalingsverkeer en incassogeschillen.

Het handelsrecht kent vaak een internationale component. Internationale handelscontacten leiden, als een conflictoplossende aanpak geen resultaat oplevert, ook vaak tot procedures. Wij staan veel buitenlandse cliënten bij in procedures in Nederland en merken ook dat onze aansturing van buitenlandse advocaten voor onze Nederlandse cliënten een toegevoegde waarde heeft.

Contactpersonen Jonathan Barth en Maarten Hilberdink

Insolventie

Wij adviseren schuldeisers, bestuurders en bedrijven in moeilijkheden over hun (al dan niet toekomstige) positie jegens de curator. Wij treden niet op als curator.

Contactpersoon Jonathan Barth

Ondernemingsrecht

Wie een onderneming begint, financiert, structureert, koopt of verkoopt, komt in aanraking met het ondernemingsrecht. Wij helpen u bij de risico beheersing, onderhandeling en afronding van de transactie. In veel situaties is samenwerking met andere disciplines een must.
Wij adviseren en procederen als het nodig is over joint ventures, maatschappen en andere samenwerkingsverbanden, (internationale) distributie en agentuur, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersconflicten en bedrijfsopvolging. Voor (semi)publieke instellingen hebben wij bijzondere expertise bij hun samenwerkingsvormen, zoals steunstichtingen of bijzondere maatschapsvormen.

Contactpersonen Maarten Hilberdink en Jonathan Barth

Vastgoedrecht

Rohe is bijzonder goed thuis in het vastgoedrecht. Dit geldt zowel het civiele als het bestuursrechtelijk georiënteerd vastgoedrecht. Rohe kan u bijstaan in onder meer huur en verhuurkwesties, verder adviseren we over (tijdelijke) huisvesting aanneming en ontwikkeling. Ook hebben we ruime ervaring met het begeleiden van vergunningtrajecten en bestemmingsplanprocedures.

Contactpersonen Jonathan Barth